ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 (Begripsbepaling)

1.1. Onder ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan: LogoCentral, geregistreerd onder KvK: 67915922, te Putten.
1.2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie opdrachtnemer leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van opdrachtnemer heeft ontvangen.
1.3. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere overeenkomst welke ingevolge artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en verder tot stand is gekomen. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn tevens onderdeel van de overeenkomst.
1.4. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: iedere opdracht die opdrachtnemer van opdrachtgever ontvangt.

Artikel 2 (Toepasbaarheid)

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van toepassing tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Bij het aangaan van een overeenkomst doet opdrachtgever afstand van toepasbaarheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3 (Totstandkoming van de overeenkomst)

3.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht opdrachten te weigeren zonder opgave van reden.
3.1.1. Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht te annuleren als blijkt dat de opdracht door een niet rechtens aangewezen persoon is gegeven.
3.1.2. Opdrachtnemer heeft het recht op volledige betaling van het verschuldigde bedrag indien de situatie uit 3.1.1 zich voordoet.

Artikel 4 (Inhoud van de overeenkomst)

4.1. De overeenkomst berust op een inspanningsverplichting en expliciet niet op een resultaatsverplichting.
4.2. Opdrachtnemer is bevoegd in delen op te leveren. Hiervoor wordt wel van tevoren met opdrachtgever beraad.
4.3. Indien opdrachtgever generieke elementen in het logo verwerkt wil hebben, kan er gebruik gemaakt worden van een beeldbank.
4.4. Opdrachtgever is verplicht binnen zeven dagen na oplevering kenbaar te maken of de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoordt.
4.5. Indien het niet mogelijk is opdrachtnemer binnen zeven dagen in kennis te stellen dient opdrachtgever dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.

Artikel 5 (Auteursrechten en eigendomsrechten)

5.1. Opdrachtgever verklaart licenties te beschikken of rechten te hebben over de aangeleverde materialen dat in het eindproduct wordt verwerkt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk eventuele licenties bij derden te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt in ieder geval verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities.
5.2. Opdrachtgever heeft de vrijheid om geleverde zaken te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.
5.3. Opdrachtnemer behoudt alle eigendomsrechten van de opgeleverde za(a)k(en) totdat opdrachtgever een volledige betaling heeft gedaan en deze is ontvangen. Daarna gaan deze rechten over op opdrachtgever.
5.4. Het is opdrachtgever nadrukkelijk verboden om opgeleverde zaken buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bewaren, zolang het eigendom van de geleverde producten nog niet op Opdrachtgever is overgegaan.

Artikel 6 (Duur, opzegging en beëindiging van de overeenkomst)

5.1. De overeenkomst duurt zolang overeen is gekomen.
5.2. Opdrachtnemer kan bij het vermoeden van wanprestatie besluiten de overeenkomst niet uit te voeren.
5.3. De afhandeling van reeds in behandeling genomen opdrachten, zal bij opzegging van de overeenkomst worden voortgezet tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

Artikel 6 (Betalingsverplichtingen)

6.1 Opdrachtgever is gehouden een factuur binnen de gestelde termijn op de factuur aan opdrachtgever te voldoen, zonder verrekening, korting of opschorting.
6.2. Bij overschrijding van de termijn uit 6.1 is de opdrachtgever na niet binnen een week te hebben gereageerd op een betalingsherinnering in verzuim.
6.2 Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde tweede betalingstermijn is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd door opdrachtgever.
6.3 Indien betaling na 16 dagen na dagtekening van een factuur alsnog uitblijft, is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,- (exclusief btw). Indien opdrachtgever een particulier is (derhalve niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
6.4 Indien opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor betreffende opdrachtnemer onder zich heeft.
6.6. Indien een uitstaande factuur door opdrachtgever niet wordt betaald behoudt opdrachtnemer de rechten van het logo alsmede de opgeleverde mediastukken.

Artikel 7 (Geschillen)

7.1. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ook welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement opdrachtnemer is gevestigd, thans zijnde rechtbank Midden-Nederland.
7.2. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is het recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk der Nederlanden.